Novosti

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОДРЖАНЕ ДАНА 15.06.2017. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 15.06.2017. ГОДИНЕ

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД дана 15.06.2017. године

Извештај о битном догађају – одржаној редовној седници СА 15.06.2017

Годишњи документ о објављеним информацијама

Годишњи документ о објављеним информацијама

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању редовне седнице за 15.06.2017. год

Годишњи извештај ПУТНИК АД НОВИ САД за 2016. годину

Godišnji izveštaj za 2016 godinu Putnik ad Novi Sad

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 10.06.2016. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 10.06.2016

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД – 10.06.2016. ГОД

Позив за редовну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара_signed

Годишњи извештај ПУТНИК АД НОВИ САД за 2015. годину

Godišnji izveštaj – Berza_signed

Записник са редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 237/2015
Дана: 28.05.2015. године
Нови Сад

З А П И С Н И К

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 28.05.2015. ГОДИНЕ У ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА БР. 24 У НОВОМ САДУ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА.

Записник је сачињен и објављен на интернет страници ПУТНИК АД НОВИ САД у складу са чланом 363 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011).

Редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовала су од у укупно 125 акционара уписаних у јединствену евиденцију акционара УТП ПУТНИК АД матични бр. 08240523 код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности са стањем на дан акционара 18.05.2015. године, 2 акционара и лица с правом гласа са укупно 68.552 акцијом са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,84 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Седници Скупштине поред акционара присуствовала су следећа лица:

- Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД и

- Божана Величковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином, бр. 46-00-160/12-02 од 22.05.2015. године, с обзиром да је Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду, Пои-По 1бр. 24/10 од 12.04.2010. године привремено одузета имовина од Конзорцијума правних лица ЈМБГ КО81106070 и то: 68.390 акција издаваоца УТП „Путник“ А.Д. које се воде на акционара „Конзорцијум правних лица, ЈМБГ КО81106070“ и поверена на управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином.

Евиденција присутних лица на редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД чини саставни део овог записника.

Милош Тутуновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је отворио седницу и предложио следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Именовање председника Скупштине акционара
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.09.2014. године
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2014. годину
3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД за 2014. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2015. годину

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа је једногласно усвојен предложени дневни ред,

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа једногласно је донета следећа

О Д ЛУ К А

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 2 ЛИЦА СА УКУПНО 68.552 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,84 % ОД УКУПНО 98.112 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ОДНОСНО ПОТРЕБНУ ВЕЋИНУ (КВОРУМ) ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ.

ТАЧКА 2.

Милош Тутуновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је за председника редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД предложио Мају Турански.

Јавним гласањем присутних акционари и лица са правом гласа једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 28.05.2015. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МАЈА ТУРАНСКИ.

ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставила је Маја Турански, председник Скупштине акционара која је предложила да се за записничара именује Мирјана Обрадовић, секретар Друштва, а за чланове Комисије за гласање следећа присутна лица: Мирјана Грбић, Драгојевић Гордана и Гроздић Стана.

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 28.05.2015. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНОЈ ДАНА 28.05.2015. ГОДИНЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. ДРАГОЈЕВИЋ ГОРДАНА
3. ГРОЗДИЋ СТАНА

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

Присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу
О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 30.09.2015. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Уводно излагање за тачке 2, 3, 4 и 5 дала је Тања Опалић, шеф рачуноводства у ПУТНИК АД НОВИ САД. Друштво је у 2014. години исказало губитак у износу од 23 милиона 939 хиљада динара, а који је последица књижења претходних година на терет временских разграничења, те је на основу новог Правилника о контом оквиру за привредна друштва (Службени гласник РС 95/14) прописана обавеза укидања наведених разграничења курсних разлика и ефекта валутне клаузуле. Због тога је Друштво наведена разграничења као и курсне разлике из текуће године морало пренети на терет расхода тако да је само по овом основу Друштво исказало губитак од 13 милиона 327 хиљада динара.

Пословни приходи Друштва за 2014. годину износе 88 милиона 409 хиљада, а пословни расходи су 95 милиона 243 хиљаде динара. Из овог проистиче да би Друштво у 2014. години имало пословни губитак у износу од 6 милиона 834 хиљаде динара.

Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД је рекао да губитак који је Друштво исказало по финансијском извештају за 2014. годину сматра својим личним поразом без обзира што је губитак проистекао највише као последица уношења новца у поступку приватизације, посебно девизних средстава по основу кредита који су у то време добијени од тадашњих власника. Осим тога, у 2014. години смо имали повећане трошкове пре свега услед повећања пореза на имовину, те преласка на комерцијално снабдевање електричном енергијом што је за нас значило и повећање цене електричне енергије и других енергената. Друштво је било ликвидно, али се та ликвидност одржава веома тешко, усудио би се рећи дриблингом. У наредном периоду морамо да урадимо неке резове како бисмо смањили фиксне трошкове. Нарочито нас оптерећује проблем лоше издатих ресторана и закупци који не плаћају своје трошкове, а јавна предузећа потражују режијске трошкове од Друштва. Управо данас треба да буде разрешена ситуација око ресторана „Липа“. Закупцу смо дали отказ због дуга који је направио како због неплаћања трошкова, тако и због неплаћања закупа, али није хтео да напусти локал, те смо морали судским путем тражити његово исељење. Међутим, иако је судски поступак по њиховој жалби на првостепену пресуду још у току, одлучили су да напусте локал и данас треба да обавимо примопредају. За штету коју су нам причинили тиме што су остали у локалу и након раскида уговора о закупу, мораћемо да их тужимо и то ће изазвати додатне трошкове, а шансе да наплатимо штету и надокнадимо трошкове су веома мале. Што се тиче осталих закупаца, мораћемо да ревидирамо уговоре о закупу пре свега због тога што закупци не плаћају режијске трошкове. Хотел добро послује и то показује промет остварен у овој години у поређењу са подацима из истог периода прошле године. Овај податак је нарочито важан кад се узме у обзир чињеница да хотелијери у Новом Саду бележе пад промета у овој години. Упозорио је, такође, на то да је од свог именовања за извршног директора у ПУТНИК АД НОВИ САД суочен са низом проблема који датирају из ранијег периода, а који су тек сада уочени, као нпр. случај са струјомером у Бирцузу. Наиме, закупац Бирцуза је плаћао струју тако да су рачуни били око хиљаду динара на месечном нивоу, а након што смо утврдили да струјомер у Бирцузу не мери струју у том локалу, те радова на преспајању струје, нови рачуни који представљају стварну потрошњу овог закупца су чак 10 пута већи. Све док нисмо извршили ово раздвајање трошкови овог локала су били на нашем бројилу, а уочили смо и да је локал поред био накачен на ово бројило. Овај пример указује на недомаћинско понашање пре свега запослених који очекују редовне зараде, а не воде рачуна о томе да својим понашањем или нечињењем у ствари наносе штету Друштву у којем раде. Тако је навео пример случаја који се десио пре неки дан када је олујни ветар срушио отворен сунцобран у башти испред хотела „Путник“, а исти је приликом пада поломио две саксије, док су се запослени лежерно понашали ни не покушавајући да заштите имовину Друштва.

Божана Величковић је рекла да би у конкретном случају требало од запослених који су радили у смени, тражити да накнаде штету која се десила. Такође је рекла да је губитак од 23 милиона велики, али је навела пример фирме која се изборила са великим губитком и успела да након извесног времена добро послује.

Након тога, присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ;

2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;

4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ И

6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.

ТАЧКА 3.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ.

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА СЕ У ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИМЕЊУЈЕ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И ДА ЈЕ ЊЕГОВ ТЕКСТ ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ДРУШТВА www.putnikns.rs.

ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ.
ТАЧКА 4.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ.

ТАЧКА 5.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ БИРА СЕ ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД.

Седница је закључена у 13,30 часова.

Саставни део овог записника чине докази о прописаном начину доставе позива за седницу Скупштине акционарима и лицима са правом гласа.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА: Мирјана Обрадовић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД:Маја Турански, с.р

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:
1. Мирјана Грбић
2. Драгојевић Гордана
3. Гроздић Стана